സീറോമലബാര്‍ കുര്‍ബാന - ധ്യാനാത്മക വിചിന്തനം

സീറോമലബാര്‍ കുര്‍ബാന – ധ്യാനാത്മക വിചിന്തനം

ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ചാമക്കാല

(മുഖ്യ അവലംബം: ഡോ: തോമസ് മണ്ണൂരാംപറമ്പില്‍)

ഭാഗം. 1

1. അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളില്‍…..

നമ്മുടെ കുര്‍ബാന ആരംഭിക്കുന്നത് ‘പുഖ്ദാനകോന്‍’ (നിങ്ങളുടെ കല്പന) എന്ന കാര്‍മ്മികന്റെ പ്രകരണവും ‘പുഖ്ദാനേ ദമശീഹാ’ (മിശിഹായുടെ കല്പന) എന്ന ജനത്തിന്റെ മറുപടിയും കൊണ്ടാണ്…

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈ രണ്ടു ചെറുപ്രകരണങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥവിപുലീകരണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗീതമാണ് ‘അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളില്‍’.

* കുര്‍ബാനയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രാരംഭഗീതം ഇതാണ്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രകരണങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും അര്‍ത്ഥവും ഈ ഗീതത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു…

ഉറവിടത്തില്‍, സാമൂഹ്യാചാരപരമായ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലും സഹകരണം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കലും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ ചെറുപ്രകരണങ്ങള്‍ക്കും അതിന്റെ ഗീതാത്മക

രൂപത്തിനും ഇന്നു കൈവന്നിട്ടുള്ള അര്‍ത്ഥം മനസിലാക്കിയാല്‍ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പണം അതിന്റെ ആരംഭംമുതല്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും…

ഈ ഗീതം ഒരു പ്രബോധനവും അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള ക്ഷണവും അതിനുള്ള ഹൃദയപൂര്‍വ്വമായ പ്രത്യുത്തരവുമാണ്…

1. പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാന ആരംഭിക്കുകയാണ്; എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ സജീവമായി പങ്കുചേരണം എന്ന ഉപദേശം.

കുര്‍ബാന മൗതികശരീരമായ സഭയുടെ മര്‍മ്മപ്രധാനവും പരമോന്നതവുമായ പ്രവര്‍ത്തിയാണ്. കുര്‍ബാനയില്‍ പങ്കുചേരുന്ന ജനം സഭയുടെ ദൃശ്യരൂപമാണ്. പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പണത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്ന ജനം അതിപ്രധാനമായ സഭയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ പങ്കുചേരുന്ന സമൂഹമാണ്. ആ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഗൗരവത്തിലേയ്ക്കാണ് ഈ ഗീതം സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്. കാര്‍മ്മികന്‍ നല്‍കുന്ന പ്രബോധനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, മിശിഹാ അദ്ദേഹത്തിനു നല്‍കിയ ബലിയര്‍പ്പിക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷാപരമായ ചുമതലയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സമൂഹം തങ്ങളുടെ സഹകരണവും സജീവഭാഗഭാഗിത്വവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2.ബലിയോടു ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ നല്‍കിയിട്ടുള്ള കല്പനകള്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു…

a. അനുരഞ്ജനം (മത്താ 5: 24)
* കാര്‍മ്മികന്‍: അനുരഞ്ജനം സാധിച്ചിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത്
സമൂഹം: മിശിഹായുടെ കല്പന മനസിലാക്കി ഞങ്ങള്‍ അതു പാലിക്കുന്നു.

b. ക്രിസ്തീയസ്‌നേഹം (യോഹ 13: 34-35)
* കാര്‍മ്മികന്‍: കുര്‍ബാനയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് യഥാര്‍ത്ഥ ഉപവി പരസ്‌നേഹം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നുണ്ടോ?
സമൂഹം: ഈശോ മിശിഹായുടെ കല്പന ഞങ്ങള്‍ അനുസ്മരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..

c. മിശിഹായില്‍ ഒരുമിച്ചു കൂടുക (മത്താ 18: 20)
* കാര്‍മ്മികന്‍: മിശിഹായുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവിടുത്തെ നാമത്തില്‍ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന, ഈശോമിശിഹാ മധ്യത്തില്‍ വസിക്കുന്ന അവിടുന്നു കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു മെസയാനിക സമൂഹമാണ് നമ്മള്‍ എന്നു നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ?
സമൂഹം: ഈശോമിശിഹായുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ആരാധനാസമൂഹത്തില്‍ (സഭയില്‍) അവിടുത്തെ പ്രത്യേകസാന്നിധ്യം ഞങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു; ഏറ്റുപറയുന്നു.

d. ഓര്‍മ്മയ്ക്കായുള്ള ഒത്തുചേരല്‍ (ലൂക്കാ 22: 19, 1 കോറി 11: 2326)
* കാര്‍മ്മികന്‍: മിശിഹായുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായുള്ള ഒത്തുചേരലാണ് ഈ ആരാധനാസമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം…
സമൂഹം: ആ സത്യം ഞങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നു…

3. വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം
* കാര്‍മ്മികന്‍: നിങ്ങള്‍ ആരോട് ഉടമ്പടിയാല്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?, ആരോടാണ് വിധേയത്വം പുലര്‍ത്തുന്നത്?, ആരിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?
* സമൂഹം: ഞങ്ങള്‍ മിശിഹായോട് ഉടമ്പടിയാല്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മിശിഹായോടു വിധേയത്വം പുലര്‍ത്തുന്നു, മിശിഹായില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് കുര്‍ബാനയില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയും ആദ്യ വ്യവസ്ഥയും. സഭയുമായി ഐക്യത്തില്‍ വര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കേ, ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശയില്‍ പങ്കുകൊള്ളുവാന്‍ യോഗ്യതയുള്ളു. വ്യക്തിയോടുള്ള അനുരഞ്ജനമില്ലായ്മ സഭയോടുള്ള അനുരഞ്ജനമില്ലായ്മയാണെന്ന ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലും ഈ ഗീതം നല്‍കുന്നു…

*കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിക്കാനുള്ള, നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹായുടെ കല്പനയെപ്പറ്റി അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ആദ്ധ്യാത്മികമായി ഒരുക്കുകയാണ് കാര്‍മ്മികന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിനു ആമ്മേന്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു, സമൂഹം സജീവമായ കുര്‍ബാനയര്‍പ്പണത്തിനു സജ്ജരാകുന്നു… ഈശോമിശിഹായുടെ സ്‌നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതരായി, ഏകസമൂഹമായി, ഈ കുര്‍ബാനയില്‍ അര്‍പ്പിതരാകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇതാ സന്നദ്ധരാകുന്നു…..

തുടരും…

(ഭാഗം 2. അത്യുന്നതമാം സ്വര്‍ല്ലോകത്തില്‍ …)

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,585

More Latest News

സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ വീണ് മലയാളി സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു 

രണ്ട് മലയാളി കുരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ വീണ് മുങ്ങി മരിച്ചു. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി നവാസിന്റെ മക്കളായ ഷമാസ് (7), ഷൗഫാൻ (6 ), ഗുജറാത്ത്‌ സ്വദേശിയുടെ മകൻ ഹാർട്ട് (6 )എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പ്രാദേശിക സമയം അഞ്ച് മണിയോടുകൂടിയാണ് പ്രവാസി മലയാളികളെ നടുക്കിയ മരണം ഉണ്ടായത്. കുറച്ചുകാലമായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ

അഭിഭാഷക ജോലി മടുത്തു; പകരം ഈ യുവതി കണ്ടെത്തിയ ജോലി കേള്‍ക്കണോ ?

ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാലി ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ജോലി തേടിപ്പോകുന്നത് മനുഷ്യര്‍ക്കിടയില്‍ സാധാരണമാണ്. ബ്രസീലുകാരി ക്ലൗഡിയ ഡി മാര്‍ചി എന്ന യുവതി അഭിഭാഷക ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പകരം കണ്ടെത്തിയ ജോലി ഏവരെയും മൂക്കത്ത് വിരല്‍ വയ്പ്പിക്കും. ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളില്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ള ക്ലൗഡിയ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലി അഭിസാരികയുടെ ജോലിയാണ്.

സെക്‌സി ദുര്‍ഗ്ഗ റിലീസിനു മമ്പേ എനിക്കു ഒരുപാട് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും കിട്ടുന്നു;സെക്‌സി ദുര്‍ഗ്ഗയില്‍

സനല്‍കുമാര്‍ ശശിധരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സെക്‌സി ദുര്‍ഗ്ഗ റിലീസിനു മമ്പേ വിവാദത്തില്‍ പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു. ബോപാല്‍ സ്വദേശി രാജശ്രീ ദേശ്പാണ്ഡെയാണു ചിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കഥാപത്രമായ ദുര്‍ഗ്ഗയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സിനിമ ചെയ്തതു മുതല്‍ താന്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണു രാജശ്രീ പറയുന്നത്.

വലതു കൈയ്യില്ലാതെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മടിച്ച് പിതാവ് ; ഒടുവില്‍ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍

വലതു കൈയ്യില്ലാതെ ജനിച്ച നവജാത ശിശുവിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത് എസ്‌ഐയുടെ ഇടപെടല്‍.

കേരളത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു രാഷ്ട്രപതിയോ ? മോദിയുടെ മനസില്‍ മെട്രോമാനും; നിയമസഭാ

ലോക്സഭാ, രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എം.എല്‍.എമാരും വോട്ട്ചെയ്താണു രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതുപ്രകാരം 4,120 എം.എല്‍.എമാരും 776 എം.പിമാരും ഉള്‍പ്പെടെ 4,896പേരാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇലക്ടറല്‍ കോളജിലുണ്ടാവുക. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പരിഗണിച്ചു പത്തുലക്ഷത്തോളം ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകളാണ് ആകെയുള്ളത്. ഒരു എം.പിയുടെ വോട്ടിന് 708 വോട്ടുകളുടെ മൂല്യമുണ്ടാവും. എം.എല്‍.എമാരുടെ വോട്ടുകള്‍ക്ക് അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമാവും മൂല്യം. വിജയിക്കാന്‍ 5,49,001 വോട്ടുകളാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. 338 എം.പിമാരുടെയും 1126 എം.എല്‍.എമാരുടെയും ശക്തിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത്.

പിസി ജോർജ് എംഎൽഎ ക്യാന്റീന്‍ ജീവനക്കാരന്റെ മുഖത്തടിച്ചു; പരാതിയുമായി ജീവനക്കാരൻ നിയമസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ

പൂഞ്ഞാര്‍ എംഎല്‍എ പിസി ജോര്‍ജ് എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റലിലെ ജീവനക്കാരന്‍റെ മുഖത്തടിച്ചു. എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റലിലെ ക്യാന്റീന്‍ ജീവനക്കാരനാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഹോസ്റ്റലിലെ ക്യാന്റീനില്‍ എത്തിയ പി.സി ജോര്‍ജ് എംഎല്‍എയ്ക്ക് ഊണ് നല്‍കാന്‍ വൈകിയതിന് തന്നെ മര്‍ദിച്ചെന്നാണ് കഫേ കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാരനായ മനു നല്‍കിയ പരാതി.

വീണ്ടും വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ലേഖനം; നടിയെ ആക്രമിച്ചത് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ തന്നെ, കാരണവും സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ

ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും നടനും നടന്റെ ആളുകളും ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാം എഴുതി തരാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അത് നടന്റെ മുന്‍ഭാര്യയുടെ പേരിലേ എഴുതി നല്‍കൂവെന്നും ഇര വെളിപ്പെടുത്തി. അന്നുമുതല്‍ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ എല്ലാ രേഖകളും എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു വാങ്ങണമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു. ഇരയെ കുടുക്കാനും രേഖകള്‍ സ്വന്തം പേരിലോ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ പേരിലോ മാറ്റാനും ശ്രമം തുടര്‍ന്നു. അതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയത് പള്‍സര്‍ സുനിക്കായിരുന്നു. ഇരയുടെ വിവാഹം മുടങ്ങുന്ന തരത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് അറിയുന്നത്. അവസരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ പള്‍സര്‍ സുനി അത് ശരിക്കും മുതലാക്കി.

സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ തടാകത്തിൽ വീണു മരിച്ച നടൻമാരുടെ പ്രേതത്തെ കണ്ടെന്നു നാട്ടുകാർ; ത്രികാലങ്ങളിൽ തടാകത്തിൽ

സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ തടാകത്തിൽ വീണു മരിച്ച നടൻമാരുടെ പ്രേതസാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും ആ തടാകക്കരയിലുണ്ടെന്നു പ്രദേശവാസികൾ. നടൻമാരുടെ പ്രേതത്തെ കണ്ടെന്നു നാട്ടുകാർ അവകാശപ്പെട്ടു. മരിച്ച അനിൽ, ഉദയ് എന്നീ നടൻമാരുടെ പ്രേതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ തടാകക്കരയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഫിഷിങ് ബോട്ടിൽ കടൽ കാണാൻ പോയ ഒന്‍പത് സഞ്ചാരികൾ മുങ്ങി

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരിച്ചെന്തുരില്‍ കടലില്‍ വള്ളം മുങ്ങി ഒന്‍പത് പേര്‍ മരിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വള്ളത്തില്‍ കടല്‍ കാണാന്‍ പോയ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് മരിച്ചത്. സംഘത്തില്‍ 20 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് പേരെ രക്ഷപെടുത്തി. നാല് പേര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

യുഎഇയിൽ കനത്ത മഴ; മലയാളികളുടെ മഴകാഴ്ചകൾക്ക് ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. പെയ്യാൻ മടിച്ചു നിന്ന മഴ ഉച്ചയോടെ എമിറേറ്റുകളിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും തിമർത്തു പെയ്തു. ചാറ്റൽ മഴയായി ചിലയിടത്ത് പെയ്തപ്പോൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ മഴ ശക്തിയാർജിച്ചു. കാറ്റും ഇടിയും അകമ്പടിയായാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴപെയ്തത്. കുട്ടികളടക്കമുള്ള കുടുംബം മഴ ആസ്വദിക്കൻ പുറത്തിറങ്ങി. ഫുജൈറയിൽ മലമുകളിൽ നിന്നു വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന കാഴ്‌ച കാണാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി. മഴവിടാത്ത മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം എമിറേറ്റുകളെ തണുപ്പിലേക്ക് താഴ്ത്തി. ഇന്നലെയും മിക്കയിടത്തും മഴ പെയ്തിരുന്നു.

കാലടി സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ എസ്എഫ്‌ഐയുടെ സദാചാര ഗുണ്ടായിസമെന്ന് പരാതി

കൊച്ചി: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയിലും എസ്എഫ്‌ഐയുടെ സദാചാര ഗുണ്ടായിസമെന്ന് പരാതി. തൃശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെയും യുവാവിനെയും ക്യാംപസില്‍ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ 21നായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. ഭയം മൂലമാണ് പുറത്തു പറയാതിരുന്നതെന്ന് പരാതിയുമായെത്തിയ ഇവര്‍ പറഞ്ഞു.

ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ മദ്യം നല്‍കുന്നു; ബഹാമാസിലെ നീന്തുന്ന പന്നികള്‍ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു

ബഹാമാസ്: ബഹാമാസിലെ പ്രശസ്തമായ നീന്തുന്ന പന്നികള്‍ വ്യപകമായി ചാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ ഇവയ്ക്ക് ബിയറും റമ്മും നല്‍കുന്നതാണ് കാരണം. രാജ്യത്തെ എക്‌സുമ കേയയ്‌സ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഏഴ് പന്നികളെ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ ഈ പന്നികള്‍ക്ക് ആഹാരമുള്‍പ്പെടെ നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്ന് സഞ്ചാരികളെ വിലക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്.

നാട്കടത്തല്‍ പാര്‍ലമെന്റിലും ചര്‍ച്ചയായി; ശ്രീലങ്കന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവസാന നിമിഷം മാറ്റി

ലണ്ടന്‍: എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ ശ്രീലങ്കന്‍ വംശജയെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവസാന നിമിഷം ഹോം ഓഫീസ് മാറ്റി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വിമാനത്തില്‍ കയറാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. ബാംഗോര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ ശിരോമിണി സഗ്ദുണരാജയെയാണ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നാട് കടത്താന്‍ ഹോം ഓഫീസ് തീരുമാനിച്ചത്.

അടുത്ത വര്‍ഷം രണ്ട് സഞ്ചാരികളെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുമെന്ന് സ്‌പേസ് എക്‌സ്

ലണ്ടന്‍: രണ്ട് സഞ്ചാരികളെ അടുത്ത വര്‍ഷം ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുമെന്ന സ്‌പേസ് എക്‌സ്. ചൊവ്വയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ എത്തിക്കാനായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന എലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കമ്പനിയാണ് പുതിയ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രാവര്‍ത്തികമായാല്‍ ബഹിരാകാശ ടൂറിസം രംഗത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യ കാല്‍വെയ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നേട്ടമായിരിക്കും. അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന അപ്പോളോ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അവസാന പര്യവേക്ഷണ യാത്ര. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച് കമ്പനി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

സേവനം യുകെയുടെ എയ്ൽസ്ബറി കുടുംബ യൂണിറ്റ് അംഗമായ അനീഷ്‌ ശശിയുടെ മാതാവ് നിര്യാതയായി 

എയ്ൽസ്ബറി: സേവനം യുകെയുടെ എയ്ൽസ്ബറി കുടുംബ യൂണിറ്റ് അംഗമായ അനീഷ്‌ ശശിയുടെ മാതാവ് കെ.കെ. വിജയകുമാരി (60) നിര്യാതയായി. കോട്ടയം പള്ളം ചിറക്കര വീട്ടിൽ പി.വി. ശശിയാണ് ഭർത്താവ്. അനീഷ്‌ (എയ്ൽസ്ബറി, ലണ്ടൻ), അനിത (നാഗമ്പടം, കോട്ടയം) എന്നിവരാണ് മക്കൾ. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച(1/3 /17) വീട്ടുവളപ്പിൽ വച്ച് നടക്കും. പരേതയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സേവനം യുകെയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

മക്കളെ കാണാനെത്തിയ പെരുമ്പാവൂര്‍ സ്വദേശിയായ പിതാവ് ഗ്ലോസ്‌റ്റെര്‍ഷെയറില്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരണമടഞ്ഞു

ട്വീക്‌സ് ബറി : ഗ്ലോസ്‌റ്റര്‍ഷെയറിലെ ട്വീക്‌സ് ബറിയില്‍ നാട്ടില്‍ നിന്ന് മക്കളെ കാണാനെത്തിയ പിതാവ് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരണമടഞ്ഞു. മരണമടഞ്ഞത് പെരുമ്പാവൂര്‍ ഓടക്കാലി ഉദയകവല സ്വദേശി മേയ്ക്കമാലില്‍ എം റ്റി ജോര്‍ജ്ജ്(64) ആണ്. ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായി ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജോര്‍ജ്ജിന്റെ നില വഷളാവുകയും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ മരണം
© Copyright MALAYALAM UK 2017. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.