മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ ഈ വർഷവും മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം ഈ മാസം 27 (27/11/21) ശനിയാഴ്ച രാധാകൃഷ്ണ മന്ദിർ വിതിംഗ്ടൻ നിന്നും കെട്ട് നിറച്ച് ബർമിംഹാം അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് (ബാലാജി) പോകുകയാണ് . കലിയുഗ വരദനെ കാണാനുള്ള ഈ അസുലഭ നിമിഷത്തിനെകുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും , പങ്കെടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

ഹരികുമാർ : 0743344590
ചന്ദ്രശേഖർ: 07865563926