ക്രിസ്മസ് എന്നാല്‍ ആദ്യം മനസ്സില്‍ വരുന്ന ഒന്നാണ് കേക്ക്. ക്രിസ്തുമസിന് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡും,ജിഞ്ചർ ഹൗസുമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ്സിന് നമുക്കുണ്ടാക്കാം വ്യത്യസ്തമായ ചോക്ലേറ്റ് ജിഞ്ചർ കേക്ക്.ഒന്ന് നോക്കൂ