യുകെ ക്രോയിഡോണിൽ ഏഴാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഷോൺ നാട്ടിൽ നിന്നും മമ്മിയുടെയും കുടുബാംഗങ്ങളുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. സർവ്വ ഐശ്വര്യപൂർണനമായ ജീവിതം ദൈവനാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു…. ഒപ്പം മലയാളം യുകെയുടെയും ആശംസകൾ