ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ ന്യൂസ്

യുകെയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ആകെ താളം തെറ്റിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. നിലവിൽ 530, 387 പേരാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പു പട്ടികയിലുള്ളത്. 2021 മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 496 ,124 പേർ മാത്രമായിരുന്നു.

നിലവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി ശരാശരി 14 ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ചില മേഖലകളിൽ ഇത് 6 മാസം വരെയായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് . കോവിഡ് സമയത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ആകെ താളം തെറ്റാൻ കാരണം. ടെസ്റ്റുകളുടെ കാലതാമസത്തിനൊപ്പം ട്രെയിനി ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ പരീക്ഷ മുടങ്ങിയതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.