സ്പിരിച്വൽ ഡെസ്ക്. മലയാളം യുകെ

” എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.” എന്ന ഈ തിരുവചനമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കു വാൻ സാധിച്ചത് പരി. അമ്മയിലുള്ള ആശ്രയം ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.

ഞാൻ ആനി ടോം , ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുവാനും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമായി സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം വ്യാകുല മാതാവിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നല്ല ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കുകയും നാല് മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാനും അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുവാനും സാധിച്ചു.

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളും വിഷമതകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , ആ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് പരി. അമ്മയിലുള്ള ജപമാല ഭക്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ നിത്യ സഹായ മാതാവിന്റെ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അമ്മയോടും തിരുക്കുമാരനോടും ചേർന്ന് നില്ക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു.

ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും 7 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ , 7 എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏത് കാര്യവും സാധിച്ച് കിട്ടും. എന്റെ അമ്മേ, എന്റെ ആശ്രയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഉരുവിടാൻ സാധിക്കുന്നത് പരി. അമ്മയിലുള്ള ആശ്രയം ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇനിയുള്ള ജീവിതം പരി. അമ്മയോട് ചേർന്ന് മാത്രമാണ്.

സുകൃതജപം

നിത്യസഹായ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണേ.

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സ്തുതിപ്പ് ഗാനം കേൾക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.

https://youtu.be/LvOBM42T7HI