ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ

യു കെ :- റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ യു കെ യിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷൻ. ഏകദേശം 12.6 മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് ഓരോ മാസവും സർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും തങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കാലത്തെ ഏക വരുമാന മാർഗ്ഗവും സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് പെൻഷൻസ് ആണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്. റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ തുക ലഭ്യമാകും. 2020 ഒക്ടോബറിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രായം 66 ആയി സർക്കാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 179.60 പൗണ്ട് തുകയാണ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുക. 1951 ഏപ്രിലിനു മുൻപ് ജനിച്ച പുരുഷന്മാരും, 1953 ഏപ്രിലിനു മുൻപ് ജനിച്ച സ്ത്രീകളും പഴയ പെൻഷൻ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ആകും ഉൾപ്പെടുക. ഇതിനു ശേഷം ജനിച്ചവർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുക ലഭിക്കും. പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ മരണപ്പെട്ടാലും ഈ തുക അധികമായി പങ്കാളിക്ക് ലഭ്യമാകും. പെൻഷൻ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി വെക്കുന്നവർക്ക് ഈ തുക പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി പുതിയ നിയമങ്ങൾ ആണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.