പ്രീമിയം കാറുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആയി ആരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ജർമ്മൻ നിർമ്മിതമായ ഒരു ബി എം ഡബ്യു കാറിന്റെ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം… ചൈനയിലുള്ള ഒരു  ബിഎംഡബ്യു എന്‍ജിന്‍ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ…