ഷെഫ് ജോമോൻ കുര്യാക്കോസ്

ചെറുപ്പത്തിൽ, മഴ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പറമ്പിലെ കശുമാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ പല്ലു തേക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന ഒരു ചുറ്റി തിരിയൽ ഉണ്ട് , വേറെ ഒന്നിനും അല്ല മുളച്ചു വരുന്ന കശുവണ്ടി യുടെ പരിപ്പ് തിന്നാൻ . വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അത് ഒരു ഇൻഗ്രിഡ്ന്റ് ആയി കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ അത് വെച്ച് ഒരു പാചക കൂട്ട് തയാറാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഓരോന്ന് പിറക്കി തിന്നു പഴയ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ ആണ് .

അല്ല നിങ്ങള് പറ എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ?

2tbsp coconut oil / വെളിച്ചെണ്ണ

1tsp Mustard Seeds / കടുക്

2 string Curry leaves / കറി വേപ്പില

3 nos Dried Chilli / ഉണങ്ങിയ മുളക്

1 cup Sprouted cashew nut / മുളപ്പിച്ച കശുവണ്ടി

1 cup Green peas ഗ്രീൻ പീസ്‌

1/2 Cup Coconut/ ചിരകിയ തേങ്ങാ

1tsp Turmeric pwd / മഞ്ഞൾ പൊടി

Salt to taste


Procedure

Heat oil in a pan and add coconut oil

once the oils is heated add

Mustard seeds , then add curry leaves and dry red chilli after the mustard cracked.

Add garden peas then Sprouted cashews and toss over a high flame .

Add greated fresh coconut stir well and adjust the seasonings.

Serve them on a roasted masala pappad

Onion and coconut milk reduction

Ingredients

2 tbsp Coconut Oil

1tsp Mustard seeds

1 string curry leaves

1 tsp Ginger chop

2 nos green chilli chopped

1 cup Shallots ( fine chopped)

I tsp Turmeric pwd

1 cup Thin coconut milk

1/2 cup thick coconut milk

Procedure

Heat oil in a pan and add coconut oil

once the oils is heated add

Mustard seeds , then add curry leaves and wait until it extracted it’s flavour in oil.

Add ginger and green chilli sauté for a while

add Chopped shallots sauté it with salt till it’s translucent

Add turmeric then and coconut second or thin coconut milk, cook the mixture utill It’s reduces into half

Add thickened Or 1st coconut milk and cook for a while, switch off the fire, cover and keep until it’s served