ഷൈമോൻ തോട്ടുങ്കൽ

ചിയാം . ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ചിയാം സെന്റ് ജോൺ മരിയാ മിഷന്റെ നേതുത്വത്തിൽ ഫമിലിയ കുടുംബ സംഗമം നടന്നു . മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേർ പങ്കെടുത്ത സട്ടനിലെ തോമസ് വാൾ സെന്ററിൽ നടന്ന കുടുംബ സംഗമം അക്ഷരാർഥത്തിൽ സെന്റ് മരിയ ജോൺ വിയാനി മിഷന്റെ സംഘാടക മികവിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും മകുടോദാഹരണമായി മാറി . ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ പ്രോട്ടോ സിഞ്ചെല്ലൂസും , സീറോ മലബാർ സഭയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമായ റെവ . ഡോ . ആന്റണി ചുണ്ടെലിക്കാ ട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെസ്സിൻ , നൈസി , ഷിബി , റോയി , ഐഷ് എന്നിവരുടെ നേതുത്വത്തിൽ ആണ് സംഗമം നടന്നത് .

കുട്ടികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും വൈകാരിക വളർച്ചയും , കുടുംബങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പിനും ഉതകുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളും അറിവ് നേടുന്നതിനൊപ്പം , കുട്ടികളുടെയും , യുവജനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവ രൂപീകരണം ,അതിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ഫമിലിയ യോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു .