ബിനോയ് എം. ജെ.

മനുഷ്യൻ സദാ പ്രശ്നങ്ങളെ താലോലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതവന്റെ ശീലവും പ്രകൃതവും ആയിപ്പോയി. ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ ഒന്നു നിരീക്ഷിക്കുവിൻ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ! ഒരു പ്രശ്നം മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ മിഥ്യാ വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം മാറുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? കാരണം നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെ സദാ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ അത്ഭുതമില്ല.

നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു? അതിന്റെ ബീജം മൃഗജന്മങ്ങളിലൂടെ പുറകോട്ട് പോകുവാനാണ് സാധ്യത. മൃഗങ്ങൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതൊരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മയായി പരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യമനസ്സിലും സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നു. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവന് മരണത്തിന്റെ അപ്പുറംപോകുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവന് നിർവ്വാണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും മരണത്തിന്റെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അവന്റെയുള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽനിന്നും ചിന്ത ഉദിക്കുന്നു. ചിന്തയാവട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ അവയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

പ്രശ്നങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ ശീലത്തിന് വിരാമമിട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിർവ്വാണത്തിലേക്ക് വരും. പ്രശ്നങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ വികർഷിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ അവ ദൂരെയകലും. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവയെ ദൂരെയെറിഞ്ഞാൽ പിന്നീടവ വരികയില്ല. കാരണം അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായകമായ ആ ഉൾകാഴ്ച (insight) കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഞാൻ സ്വതവേ ആനന്ദസ്വരൂപനാണെന്നും പ്രശ്നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ലെന്നും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയോ അവയുടെ പിറകെ ഓടുകയോ ഇല്ല. അപ്പോൾ നാം പരിപൂർണ്ണരാവുന്നു. നമ്മിലെ അനന്താനന്ദം പ്രകാശിക്കുന്നു.

നിഷേധാത്മക ചിന്തകളെ(പ്രശ്നങ്ങളെ) ആകർഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഭാവാത്മക ചിന്തകളെ ആകർഷിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങും. ഭാവാത്മക ചിന്തകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിൽ ചേക്കേറട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അത് ഭാവാത്മകമാവട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായി യാതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതൊരു തരം ഭാവാത്മക ചിന്തയാണ്. നിഷേധാത്മക ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാവാത്മക ചിന്തകൾ അവയെ തിരുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെയുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു സത്തയല്ല. മറിച്ച് അത് അത്യന്തം ഭാവാത്മകമായ ഒരു സത്തയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിഷേധാത്മക ചിന്തകളല്ല, ഭാവാത്മക ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തിന് യോജിച്ചവയെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാത്മകമായ ഓരോ ചിന്തയും അവിടവിടെയായി തങ്ങിനിന്ന് നിങ്ങളിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി തകർക്കുന്നു. ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു സംശയവും ,ക്ലേശങ്ങളും, പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അതുവരെ നിങ്ങൾ സാധന ചെയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ബിനോയ് എം.ജെ.
30 വർഷങ്ങളായി തത്വചിന്ത പഠിക്കുകയും 20 വർഷങ്ങളായി സാധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു .
28-മത്തെ വയസ്സിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെയും സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവൻെറയും ശിഷ്യനാണ്.

ഫോൺ നമ്പർ : 917034106120