ഡോ . ഐഷ വി.

സൃഷ്ടി ജനാത്മക നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് ദൃശ്യ, ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വചന സൃഷ്ടിയും , വാർത്താവായനയും എല്ലാം സാദ്ധ്യമായ ഇക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അത് വളരെയധികം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. നമ്മൾ ചോദിയ്ക്കുന്നതെന്തും അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സമയ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ അസൈൻമെന്റുകളും അവരുടെ മറ്റ് രചനകളും സൃഷ്ടി ജനാത്മക നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലാക്കാതേയോ സൃഷ്ടിച്ച് അധ്യാപകസമക്ഷം എത്തിയ്ക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ ഭാവിയുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി , ഭാരതത്തിൽ ഇതം പ്രദമമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിന് കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപന മായ ഐ എച്ച് ആർ ഡി യും കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ വേദിയൊരുക്കുന്നു. 2023 സെപ്റ്റംബർ 30 , ഒക്ടോബർ 1 തീയതികളിലായി തീരുവനന്തപുരം ഐ എം ജിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന, അന്താരഷ്ട്ര തലത്തിൽ അക്കാദമിക രംഗത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിയ്ക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ
, നയ രൂപീകരണ, വ്യവസായ , വാണിജ്യ രംഗത്തുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്നു.

ഈ സമ്മേളനം പ്രഥമപരിഗണനൽകി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിഷയം സൃഷ്ടി ജനാത്മക നിർമ്മിത ബുദ്ധി അക്കാദമിക രംഗത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളേയും അതിന്റെ പരിണത ഫലത്തേയും കുറിച്ചാണ്.
സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള അക്കാദമിക , വാണിജ്യ വ്യാവസായിക രംഗത്തെ അതികായർ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പ്രസംഗിയ്ക്കുന്നു എന്ന തും തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു എന്നതും ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.

സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഐഎച്ച് ആർഡിയുടെ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, എക്സ്റ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ, ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൃഷ്ടി ജനാത്മക നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ, ശില്പശാലകൾ( ചാറ്റ് ജി പി റ്റി, ഡാൽ ഇ, ബാർഡ് തുടങ്ങിയവയായും ബന്ധപ്പെട്ട ശില്ല ശാല) എന്നിവ നടത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിർമ്മിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആപ്പ് നിർമ്മാണം, പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. ഇതു വഴി വൈവിധ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഘലയിലുള്ളവരെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയും.

ധാരാളം പേർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഓൺലൈനായും 150 പേർക്ക് നേരിട്ടും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഈ ഹൈബ്രിഡ് സമ്മേളനം, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, വ്യവസായികൾ, നയം രൂപീകരിയ്ക്കുന്നവർ തുടങ്ങി വ്യതിരിക്തമായ ശ്രേണിയിലുള്ളവരെ ഒരേ വേദിയിൽ അണിനിരത്തുവാനും സൃഷ്ടി ജനാത്മക നിർമ്മിത ബുദ്ധി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുത്തുന്ന പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് പകരാനും ആ വിഷയങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കാനും പര്യാപ്തമാണ്.

സമ്മേളനം സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ http://icgaife.ihrd.ac.in/ എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.